Đài phun nước Trung tâm hội nghị quốc gia NCC

 

Đài phun nước, Trung tâm hội nghị quốc gia

Đài phun nước, Trung tâm hội nghị quốc gia

 

Đài phun nước, Trung tâm hội nghị quốc gia

Đài phun nước, Trung tâm hội nghị quốc gia

 

Đài phun nước, Trung tâm hội nghị quốc gia

Đài phun nước, Trung tâm hội nghị quốc gia

 

 

© 2012 – 2013, www.hanoilandscape.com. Cây Xanh, Dai phun nước