Đài phun nước Tây Hồ, Hà Nội

 

 

 

 

 

 

© 2015, www.hanoilandscape.com. Cây Xanh, Dai phun nước