Đài phun nước Tổ hợp thương mại dịch vụ và căn hộ The Pride

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2015, www.hanoilandscape.com. Cây Xanh, Dai phun nước